İhale İlanı: Odun ve Kömür Alınacaktır

İHALE İLANI

DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KISIMLI YAKACAK (ÖZEL KALORİFER YAKITI, ODUN VE KÖMÜR) DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binalarında Kullanılmak Üzere 2 Kısımlı Yakacak (Özel Kalorifer Yakıtı, Odun ve Kömür) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/540248

1-İdarenin

a) Adı

:

DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

SELEHATTİN EYYÜBİ MAH. BAYINDIRLIK CADDESİ YENİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KAT:2 21100 . BAĞLAR/DİYARBAKIR

c) Telefon ve faks numarası

:

4122415013 - 4122362220

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binalarında Kullanılmak Üzere 2 Kısımlı Yakacak (Özel Kalorifer Yakıtı, Odun ve Kömür)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. Kısım Özel Kalorifer Yakıtı : 120.000 KG 2. Kısım Odun 101.000 KG, Fındık Kömür 140.000 KG, Portakal Kömür 425.000 KG, Karpuz Kömür 165.000 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1 Kısım; Yüklenici tarafından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarına sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde peyder pey 30.04.2024 tarihine kadar teslimi yapılacaktır. 2. Kısım; Yüklenici tarafından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dış İlçe Teşkilatlarının odun ve kömür deposuna Teknik Şartnamede belirtilen icmal doğrultusunda Sözleşme İmzalandıktan sonra 01/10/2023 tarihine kadar teslim edecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1 Kısım; Yüklenici tarafından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarına sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde peyder pey 30.04.2024 tarihine kadar teslimi yapılacaktır. 2. Kısım; Yüklenici tarafından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dış İlçe Teşkilatlarının odun ve kömür deposuna Teknik Şartnamede belirtilen icmal doğrultusunda Sözleşme İmzalandıktan sonra 01/10/2023 tarihine kadar teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

01.08.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

23.06.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1.Kısım; 1) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak EPDK’dan alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan “DAĞITICI LİSANS” belgesinin aslını veya noter onaylı suretini,2) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi ise; 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan “BAYİLİK LİSANSI” aslını veya noter onaylı suretini ve Tek Elden Satış Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini, 3) Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından verilen yük taşıma izin belgesi ve ekinde taşıt belgesi,4) Diyarbakır Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden alınmış Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesi

2.Kısım; 1) İthalatçı ise İthalatçı Kayıt Belgesi, Üretici İse Uygunluk İzin Belgesi, Dağıtıcı İse Dağıcı Kayıt Belgesi, Satıcı ise Katı Yakıt Satısı Kayıt Belgesi. 2) Kömür Satış İzin Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1. kısım; Kamu Kurum veya Kuruluşlarına ya da Özel Sektöre yapılan bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen sıvı yakacak satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

2. kısım; Kamu Kurum veya Kuruluşlarına ya da Özel Sektöre yapılan bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen katı yakacak satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01837373