Et ve et ürünleri alımı yapılacaktır

Devlet Hastanesi- Bismil Sağlık Bakanlığı bakan yardımcılıkları

2023-2024 Yılı 2 Kısım 5 Kalem Et Ve Et Ürünleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/831563
1-İdarenin
a) Adı:DEVLET HASTANESİ- BİSMİL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:DİYARBAKIR YOLU KÖSELİ MEVKİİ 6. KM BİSMİL DEVLET HASTANESİ 21500 BİSMİL/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası:4124157777 - 4124155787
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:2023-2024 Yılı 2 Kısım 5 Kalem Et Ve Et Ürünleri Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:2 Kısım 5 Kalem Et Ve Et Ürünleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:BİSMİL DEVLET HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzaladıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 24 Saat içerisinde peyder pey olarak 4 ay içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilk iş günü işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:11.09.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DİYARBAKIR YOLU KÖSELİ MEVKİ 6. KM BİSMİL DEVLET HASTANESİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
-İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin Belgesi ile ilgili ayrıntılı bilgilere yeterlilik bilgileri tablosunda yer verilmesi zorunludur.
-İstekliler Kırmızı Et (1. Kısım) için Diyarbakır il sınırları içerisinde faaliyet gösteren mezbahalar ile ilgili mezbaha sahipliği belgesi veya herhangi bir mezbaha ile yapılan sözleşmenin aslı veya noter onaylı sureti ile ilgili ayrıntılı bilgilere yeterlilik bilgileri tablosunda yer verilmesi zorunludur.
-Kırmızı ve Beyaz Et kısmına teklif verecek firmalar tavuk eti için hangi markayı vereceği ile ilgili ayrıntılı bilgilere yeterlilik bilgileri tablosunda yer verilmesi zorunludur. Marka belirtmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile ilgili ayrıntılı bilgilere yeterlilik bilgileri tablosunda yer verilmesi zorunludur.
-Söz konusu belgeler ile ilgili bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 200 (İkiYüz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01877788