Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Kiralık Gayrimenkuller

İLAN

SıraDosya NoİliİlçesiMahallesi / KöyüCadde / Sokak / MevkiKapı NoCinsiPaftaAdaParselAlanı (m²)HissesiMuhammen Aylık/Yıllık Bedel (TL)Geçici Teminat (%3) ve İhale İştirak Teminatı (%20)İhale Tarihiİhale Saati
1211080007000DiyarbakırErganiKemaliyeBina5444230,00Tam8000,00TL/AYLIK22.080,00 TL25.10.202309:30
2211010722000DiyarbakırSurCami KebirDükkan371115,29Tam2500,00TL/AYLIK6.900,00 TL25.10.202309:35
3471010071000MardinArtukluTekerDükkan3494935,80Tam5000,00TL/AYLIK13.800,00 TL25.10.202309:40
4471020087000MardinArtukluTekerWc3742Tam3000,00TL/AYLIK8.280,00 TL25.10.202309:45
5471060024000MardinMidyatSöğütlüTarla1522834.215,70Tam850,00TL/YILLIK195,50 TL25.10.202309:50
6471060037000MardinMidyatBağlarbaşıTarla1083529.828,32Tam6000,00TL/YILLIK1.380,00 TL25.10.202309:55
747106004000MardinMidyatGelinkayaTarla11291.593,89Tam300,00TL/YILLIK69,00 TL25.10.202310:00
8471060039000MardinMidyatGelinkayaTarla119421.701,11Tam350,00TL/YILLIK80,50 TL25.10.202310:05
9471060036000MardinMidyatMercimekliTarla1101403.043,84Tam600,00TL/YILLIK138,00 TL25.10.202310:10
10471060035000MardinMidyatMercimekliTarla110417.737,13Tam1500,00TL/YILLIK345,00 TL25.10.202310:15
11471060034000MardinMidyatMercimekliTarla110244.173,43Tam800,00TL/YILLIK184,00 TL25.10.202310:20
12471060033000MardinMidyatMercimekliBağ1086237.953,38Tam7600,00TL/YILLIK1.748,00 TL25.10.202310:25
13471060029000MardinMidyatMercimekliTarla105226.402,58Tam1200TL/YILLIK276,00 TL25.10.202310:30
14471060028000MardinMidyatMercimekliTarla1048110.695,75Tam2000,00TL/YILLIK460,00 TL25.10.202310:35
15471060027000MardinMidyatMercimekliTarla104654.868,42Tam1000,00TL/YILLIK230,00 TL25.10.202310:40
16471060026000MardinMidyatMercimekliTarla104216.505,65Tam1300,00TL/YILLIK299,00 TL25.10.202310:45

Yeri, özellikleri, muhammen kira bedelleri ve teminat miktarları yukarıda belirtilen vakıf gayrimenkuller 2886 sayılı Yasanın 45. vd. maddeleri gereğince açık teklif usulü ihale suretiyle sözleşme tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar kiraya verilecektir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK' ca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacaktır.
1-) İdaremize asıl veya müteselsilen borçlu olan kişilerle sözleşme yapılmayacaktır.
2-)Taşınmazların ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Vakıflar Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.
3-) İhaleye iştirak etmek isteyen isteklinin Nüfus Cüzdanı suretinin aslı veya noter tastikli sureti, ikametgah ilmuhaberinin aslı veya noter tastikli sureti.
4-) Şirketlerde, şirketle ilgili en son yayınlanmış Ticaret Sicil Gazetesi, teklif vermeye yetkili olduğuna dair imza beyannamesi veya imza sirküsü aslı veya noter tasdikli sureti)
5-) Geçici ve İhale iştirak teminatının (süresiz limit dahili) Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T. Vakıf Katılım Bankası nezdindeki TR690021000000300002100001 nolu hesabına yatırılması ve yatırıldığına dair makbuz.
6-) İhaleye ortak girişim olarak iştirak edeceklerin noter onaylı ortaklık beyannamesi.
7-) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.(İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını mesai saatleri arasında İnönü Caddesi No:45 DİYARBAKIR adresinde bulunan Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Emlak ve Yatırım Servisinde görebilirler ve aynı adresten temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek olan istekliler ihale dökümanını en geç 24.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar satın almak zorundadırlar.İhale günü yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8-)İhaleye teklif verecek olanların, ihale ile ilgili her türlü şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Servisinde görülebilir.
9- ) İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
10-) İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir.
11-) Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.
12-) Kiracı, taşınmazı idaremizin izni olmadan kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
13-) Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
14-) Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içinde aktarılacaktır. (Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)
15-) İhalede oluşacak bedel 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacaktır. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
ihaleye giren şahıs taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılır. İhale ile ilgili bilgiler www.vgm.gov.tr. adresinden görülebilir.
16-) İhale ile ilgili her türlü ilan vs. giderlerin tümü ihale üzerinde kalan istekliye aittir.
İhale ile ilgili bilgiler vgm.gov.tr.internet adresinde ve 0 412 224 01 60 Dahili: 7134 nolu telefondan bilgi edinilebilir.
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01905380