Akü ve Dijital Kart satın alınacaktır

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE 12 KALEM MALZEME(AKÜ) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1306128
1-İdarenin
a) Adı:İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Aziziye Mahallesi Elazığ Caddesi Eski İl Özel İdare Binası Yanı Sanayi Sitesi Karşısı No:96/6 21120 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası:04122282650 - 4122293532
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE 12 KALEM MALZEME(AKÜ) ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:12 V 4,5 AH KURU AKÜ: 52 adet 12 V 9 AH KURU AKÜ: 20 adet 2 V 12 AH KURU AKÜ: 124 adet 12 V 18 AH KURU AKÜ: 62 adet 12 V 26 AH KURU AKÜ: 60 adet 12 V 40 AH KURU AKÜ: 62 adet 12 V 50 AH KURU AKÜ: 62 adet SEMİKRON SKKT 42B 12ETRİSTÖR: 2 adet 10 BATARYA+ŞARJ KARTI: 1 adet INF 513-X59-L374-1-03 ANAKART: 1 adet EN 33-71-08 TRİSTÖR STARTSMPS KARTI: 1 adet SNBRC(FİLTRE)KARTI: 1 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Müdürlüğümüze bağlı Ambar Birimi
ç) Süresi/teslim tarihi:Alıma konu ürünler tek seferde teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Otuz (30) takvim gün içerisinde teslimat gerçekleştirilecektir. Teslimat Müdürlüğümüz Ambar Birimine yapılacak olup teslimat mesai saatleri içerisinde 09:00- 16:00 saatleri arasında yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilk iş günü işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:15.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda yer verilecektir.
b) isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporunu Yeterlilik Bilgileri Tablosunda yer verilecektir.
c) isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda yer verilecektir.
ç) isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda yer verilecektir.
d) isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeleri Yeterlilik Bilgileri Tablosunda yer verilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait, ürünlerin bütün özellikleri ile marka ve modellerinin ayrıntılı olarak yazılı olduğu katalogları sunacaklardır.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm Kısımlar
Belge AdıAçıklama
EUROBAT BelgesiAkü kısımları için Üretici firmanın EUROBAT üyesi olması gerekmektedir. Akü kısımlarına teklif verecek isteklilerin üretici firmaya ait "EUROBAT" Belgesini yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunması zorunludur. Söz konusu belgeyi sunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01941838