3 KALEM TIBBİ İLAÇ ALIMI İŞİ

3 KALEM TIBBİ İLAÇ ALIMI İŞİ
DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


3 KALEM TIBBİ İLAÇ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/479942
1-İdarenin
a) Adı:EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:ÜÇKUYULAR ELAZIG YOLU ÜZERI 10.KM. KAYAPINAR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası:4122580060 - 4122580046
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:3 KALEM TIBBİ İLAÇ ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:3 KALEM TIBBİ İLAÇ ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ECZANE BİRİMİNE
ç) Süresi/teslim tarihi:1-Hastanemiz eczane Birimine teknik şartnameye uygun olarak Muayene Komisyonu huzurunda ilgili Ambar biriminin ihtiyacı doğrultusunda sözleşme süresi boyunca ihtiyaçlar yüklenici firmaya bildirildikten sonra en geç 10 gün içerisinde yüklenici uhdesinde kalan malzemeleri mesai saatleri içinde sözleşme süresi (12 ay) boyunca peyder pey teslim edilecektir. 2-Eczane birimi gerekli görürse yüklenicinin uhdesinde kalan tüm malzemeleri bir defada isteyebilir ve yüklenici bunu kabul etmiş sayılır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:31.05.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1.)İstekli Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili Sağlık Bakanlığı ecza deposu ruhsatının aslı veya noter tasdikli suretini,

2.)İstekli İthalatçı ise Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ithal ilaç izin belgesi aslı veya noter tasdikli suretini,

3.)İstekli İmalatçı ise Sağlık Bakanlığından alınmış imalatçı belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini,

4.)İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından onaylandığını belirtir belgeleri ve onaylı firma bayi veya tedarikçi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri;

5.)UBB’ ye kayıtlı olmayan ürünler "kapsam dışı" olarak Yeterlilik Bilgileri Tablosunda belirtilecektir. Üretici firmadan ürünün "kapsam dışı" olduğunu gösterir belgeleri;

Söz konusu belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: 01830053